Werking

  • Het persoonlijk herstelplan van de cliënt vormt de centrale as van de werking. Het persoonlijk herstelplan bestaat uit de sterktes, obstakels en doelen/acties op een aantal verschillende levensdomeinen (bv. psychisch welzijn, vrije tijd, arbeid…); dit wordt opgemaakt door cliënt en individueel begeleider en deze onderhandelde doelstellingen worden systematisch geëvalueerd.
  • Er wordt doelgericht, gradueel/stapsgewijs gewerkt
  • Individueel: elke cliënt heeft een individuele begeleider en dit wordt op vraag aangevuld met specifiekere therapie (psychotherapeutisch, lichaamsgericht, maatschappelijk werk
  • Groepswerk:

–      Werk- en doegericht: allerlei arbeidsgeorënteerde activiteiten, creativiteit, huishouden… (in alle activiteiten gaat het om het proces, attitudes, oriëntatie, leren, doelen…) Intern en buiten de locatie.

–      Lichaamsgericht: beweging/conditie, aandacht, relaxatie…

–      Verbaal, psychotherapeutisch: krachtgericht, groep met betrekking tot persoonlijk herstelplan, ik en de wereld, stress/kwetsbaarheid, crisisplan, ACT, schemagericht, themagroep, psycho-educatief (psychosomatiek, depressie, slaap…)

–      Sociale zelfstandigheid: administratie/financiën/juridische

Uitleg weekprogramma

 Aandachtsgericht werken (bodyscan)

Door middel van diverse lichaamstechnieken zoals yoga, pilates, mindfulness en aandachtsoefeningen worden verschillende hulpmiddelen aangereikt om de concentratie te verhogen.

Aandacht & Waarneming

In deze groepssessie wordt op een laagdrempelige manier geoefend om enerzijds meer stil te staan bij het gebruik van onze verschillende zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven, voelen). Anderzijds trachten we ook onze aandacht en geheugenfuncties te trainen door middel van korte opdrachten. Dit alles kan ons helpen/trainen om meer aanwezig te zijn en bewust bezig te zijn in het hier en nu.

ACT

ACT is een afkorting voor Acceptance- and Commitment therapy, vrij vertaald betekent dit 'aanvaarden en toegewijd leven'. In het eerste deel van de therapie gaan we aan de slag rond het luik 'acceptatie'. We proberen niet alleen op een nieuwe manier met problemen om te gaan, maar trachten ook in het algemeen onze gedachten en gevoelens te aanvaarden zoals ze zich aandienen in het hier en nu. In het tweede deel zoomen we in op onze belangrijke waarden en hoe we hiernaar kunnen leven. We proberen uiteindelijk per levensdomein tot een aantal belangrijke doelen en acties te komen.

Creatief werken

Dit is een plek waar je terecht kan om creatieve ideeën, interesses en technieken te exploreren of onder de knie te krijgen. Deze kunnen beeldend, expressief of muzikaal zijn. Daarvoor is er ruimte binnen het centrum, maar er is ook de mogelijkheid om in externe ateliers te gaan werken. Er worden af en toe ook workshops gegeven.

Externe sportactiviteit 

Als onderdeel van een gezonde levensstijl en met oog op reactivatie geven we hier de ruimte om de cliënten terug aan het sporten te krijgen en ze te laten kennismaken met verschillende sportdisciplines. De nadruk ligt op bewegen en samenwerking in ploeg. Op vraag van de cliënt brengen we hem/haar in contact met een sportclub in hun buurt, waar ze dan hun sportieve activiteiten kunnen verderzetten.

Herstelgroep

In de herstelgroep ligt de focus op ons herstelproces en gaan we op zoek naar onze krachten en identiteit. Dit doen we via het doorlopen van de krachtenmatrix, het uitzoeken van onze kwaliteiten, waarden en inspiraties het bespreken van herstelverhalen, het luisteren naar herstelverhalen van ex-cliënten en anderen, en eventueel het schrijven van (stukjes) herstelverhaal.

Ik & De Wereld

Een psycho-educatieve groepssessie die werkt rond allerlei interpersoonlijke thema's. We bekijken samen aan de hand van voorbeelden uit onze eigen leefomgeving hoe communicatie verloopt. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen ons verbaal en nonverbaal gedrag? Daarna proberen we aan de slag te gaan rond verscheidene gespreksvaardigheden: zoals luisteren, assertiviteit,...etc.

Individueel arbeidstraject

Heb je nog arbeidsgerelateerde vragen of wil je een individuele begeleiding in je zoektocht naar je persoonlijke interesses en profiel op dit vlak dan kun je hier terecht. Ook concrete vragen zoals het schrijven van een sollicitatiebrief of het zoeken naar vrijwilligerswerk. Los van het voorziene blok binnen het schema kun je hiervoor ook een afspraak maken.

Koken

Op dinsdagmorgen wordt er in groep gekookt. Het menu wordt samengesteld, er worden boodschappen gedaan, de kosten worden berekend en de maaltijd wordt bereid. De nadruk ligt niet op de kwaliteit van het eten maar op het groepsproces, met extra aandacht voor verantwoordelijkheden, rol in het proces, budgettering, gezonde voeding, seizoensgebonden ingrediënten,…..

Module vrije tijd

In deze sessies willen we stilstaan rond vrije tijd, dit in de breedste zin van het woord. We gaan op zoek naar ieders interesses en proberen elkaar te motiveren hier mee aan  de slag te gaan.  Dit kan zowel individueel als in groep maar steeds zoveel als mogelijk extern. Wekelijks bekijken we ook eens wat er zo allemaal te doen is in en rond Gent en horen we eens hoe ieders week is geweest op vlak van vrije tijd.

Oriëntatiegericht werk

Wat zijn je interesses, wat wil je toekomstgericht, wat zijn je belangrijkste vaardigheden en competenties, wie of wat inspireert je, welk werktype ben je? Dit zijn een aantal vragen die aan bod komen binnen deze groepssessie. We starten vanuit de dagdagelijkse situaties, maar proberen de link ook te leggen naar arbeid.

PHP-groep

De PHP groep is een gespreksgroep waar we (meestal per levensdomein) de doelstellingen uit ons persoonlijk herstelplan delen en concreet maken in tussenstappen. Door in gesprek te gaan, uit te wisselen van ervaringen steunen en stimuleren we elkaar in ons herstel.

Project

Het is de bedoeling dat iedere cliënt op zoek gaat naar een project dat past binnen zijn of haar persoonlijk herstelplan. Dat kan iets zijn wat je al lang wou leren, waar je zelf thuis niet toe komt of waar je wat ondersteuning bij nodig hebt. Dit kan zich bevinden binnen creatieve, educatieve of andere sferen. Er zijn een aantal opvolgmomenten voorzien binnen het programma, maar aan het project kan je ook zelfstandig werken op een ander moment in de week.

Psycho-educatie

In de psycho-educatie sessies wordt er samen gezocht naar informatie over een aantal vaste thema’s zoals hechting, piekeren, angst, depressie, humor, slaap, … Deze informatie wordt in groep gedeeld en besproken. Daarnaast kunnen, op vraag van cliënten, een aantal thema’s, ideeën, artikels, … aan bod komen.

Relaxatie

Er worden verschillende relaxatie-en stressreductietechnieken aangeleerd, zoals ademhalingsoefeningen, oefeningen om het verschil te voelen tussen spanning en ontspanning, autogene training, visualisaties,... om een beter lichaamsgevoel te ontwikkelen en om stress beter aan te kunnen.

Schemagericht werken

De schematherapie is een therapeutische groep waar we spreken over op welke manier we naar onszelf, anderen en de wereld kijken. Dit kan leiden tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen (schema's). In deze therapie gaan we leren bewuster om te gaan met onze schema's en proberen om er anders mee om te gaan.

Sociale Zelfstandigheid

Binnen deze sessie worden concrete onduidelijkheden aangaande (sociale) huisvesting, financiën, administratie, justitie, verzekerbaarheid en dergelijke meer in groep behandeld. Het doel is steeds zicht te krijgen op sociale rechten en plichten van het individu. Op regelmatige basis worden relevante gastsprekers, zoals o.a. van de mutualiteit, de vakbond en de huurdersbond,  uitgenodigd om specifieke vragen te beantwoorden en uitleg te geven rond de dienst in kwestie.

Stress – kwetsbaarheid

Dit is een psycho-educatieve groepssessie waarin we bespreken wat stress allemaal teweeg brengt bij ons. Zowel biologische, psychologische en gedragsmatige componenten worden besproken. Verder gaan we na welke copingstrategieën we zoal toepassen als we geconfronteerd worden met stress en in welke mate we deze eerder als functioneel of dysfunctioneel ervaren. Er worden ook tips gegeven en nieuwe strategieën aangereikt die kunnen helpend zijn in het omgaan met stress of crisissituaties.

Werk en doe

Tijdens de werk en doe blokken krijg je de kans om arbeidsgerelateerde vaardigheden en interesses af te toetsen aan de praktijk. We stappen samen in projecten die georiënteerd zijn op verschillende gebieden zoals tuinwerk, interieurinrichting, koken, administratie….Dit kan zelfstandig of in groep en binnen of buiten Mirabello zijn.

Zwemmen

Er is wekelijks de mogelijkheid om te gaan zwemmen. Hiervoor gaan we op verplaatsing (Rozebroeken); gericht op watergewenning, conditie terug op peil te brengen, lichaamsbeeld en ontspanning.